Nishad Society

All Subcaste of Fisherman Community

STATEWISE LIST OF CASTES AND SUBCASTES OF FISHERMEN COMMUNITY IN INDIA

ANDRA PRADESH
Angikula kshatriya, Bestha, besthar, Gangaputra, Gangavar, Goondla, Jalari, Koracha, Nayyala, Pattapa, Pali, Vadavalija, Vaddi, Jalkshatriya, Vanyekula Kshatriya(Yannekapu,Vanne Reddi,Palli Kapau,Palli Reddi

ORISSA
Dewar, Dhewar, Dhivar,Bhoi. Bhovi, Gond, Gondo, Jalia, Jaliya, Jhalo- Malo, Mala, Zala, Kaibartta, Kaibarta, Jalia, Keuta, Kewata, Keute, Kevt, Namdas, Namsudra, Kharwar, Khairwar Khirwar, Tiyar, Tiar, Tior, Koli, Malhar.

PUNJAB
Dhewar, Jhimar, Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Kahar, Mallah

RAJSTHAN
Dhimar, Dheemar, Dhivar, Bhoi, Gond, Godia, Gariya, Guria, Raj Gond, Kahar, Kewat, Keot, Jhimar Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Keer, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Riakwar, Koli, Dhor, Tokre Kolgha, Kolcha, Koli

TRIPURA
Jalkaibatta, Kahar, Keot, Namsudra, Patni

TAMILNADU
Bostha, Bosthar, Narikanthra, Kharvi, Kebber, Kabbera, Meenugara, Manigara, Mukkavar Mukkuvar, Mukayar, Parivara, Paravar, Meanevar ( Partharaja, Kulam, Pattanavar, Sembadavar), Siviyar, Siviar

UTTAR PRADESH
Dhimar, Dheemar, Dhinwar, Dhewar, Kharwar, Khairwar, Khirwar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Mallah, Bind, Manhji, Majhi, Majhwar, Jhimar Jhinwar, Jhir, Jheer Jhiwar, Nishad, Kahar , Riakwar, Kewat, Keot, Turah, Turaha, Tureha, Turaiha

WEST BENGAL
Bind, Baidi, Chaia, Chain, Berchain, Duley, Dewar, Dhewar, Dhiver, Gond, Gondo, Gurrhi, Gonti, Jhalo- Malo, Malo, Kaibarta, Jaliya Kaibarta, Kotal, Keuta, Keweta, Keuta, Kevt, Kewet, Keyot, Keot, Kadma, Kola, Kharwar, Khirwar, Khairwar, Mallah, Meta, Namdas, Namsudra, Patni, Tiyar, Tiar, Tior, Sardia.

ASSAM
Bhoi, Mallah, Jhalo Malo, Jhalo, Malo, Malakar, Namsudra, Kaibarta, Patni, Kotal

BIHAR
Bind, Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat, Keot, Kharwar, Khairwar, Kherwar, Khagi, Kaibarta, Kahar, Manhji, Manjhi, Majhwar, Nishad, Tiyar, Tyar, Tiar, Mallah, Chandravanshi

DELHI
Dhimar, Dheemar, Dhinwar, Dhewar, Kewat, Keot, Nishad, Godia, Gond Gariya, Guriya, Raj Gond, Kahar, Jhimar, Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Mallah, Turah, Turaha, Tureha, Turaiha

GOA
Nayaka, Koli, Khharvi

GUJRAT
Bhoi, Dhinwar, BhoiGadhar, Bhoi Khadi, Bhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar, Dheemar, Dhimar, Dhivar, Dhevra, Gond, Raj Gond, Koli, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Keer

HARYANA
Dhimar, Jhimar, Kahar, Dheemar, Jhinwar, Mallah, Dhivar Jhiwar, Jhir, Dhewar, Jheer

HIMACHAL PRADESH
Dhimar, Jhimar, Kahar, Dheemar, Jhinwar, Mallah, Dhivar, Jhiwar, Jhir, Dhewar, Jheer

JAMMU AND KASHMIR
Dhimar, Jhimar, Kahar, Dheemar, Jhinwar, Mallah, Dhivar Jhiwar, Jhir, Dhewar, Jheer

KERELA
Dhevara (Arya, Vala, Mukkuva, Mukaya, Bhoi, Mulaya, AravathiMale Araya), Meenugara Manigara, Mogera, Bowi

KARNATAKA
Ambiga, Mukkuvena, Bestha, Besthar Mukkuvare, Bunde Besthar Mukayar, Bharika, Barikar, Marakula, Bhoyi, bhovi, Bovi, Mogera, Bheesmakula, Melanta, Gangaputra, Meddera, Gangakula, Machida, Gange Makkalu Machimar, Gaurimatha Machala, Gangarassur Machava, Goni Kara, Gond, Raj Gond, Mudiraja, Gangamathu, Nayka, Harikanthra Naykara, Jalagera Nayaka, Kabber, Kabbera, Neeraganti, Korach, Nalekera, Koli, Parivara,Parevar, Kahr, Sunagara, Kabbaliga, Sephaliga, Kharvi, Soothkula, Meenugara, Manigara, Thoreya, Mogaveera, Vanyekula Kshatriya(vannekapu, Vannereddi,Palli Reddi ), Siviyar, Siviar

MADHYA PRADESH
Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Dewar, Bhoi (Jhinga), Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat, Kevat, Kharwar, Khairwar, Kherwar, Keer, Kahar, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Nishad, Raikwar, Turha, Turah, Turaha, Tureha, Turaiha, Tiyar, Tyar, Tiar

MAHARASTRA
Bhoi, Dhinwar Bhoi, Gadhar Bhoi, KhadiBhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar

JHARKHAND
Bind, Chain, Chayeen, Chandravanshi(Kahar), Dheemar, Kaiwarta, Kaibarta, Kewat(Keot), Kochh, Majhwaar, Mallah(Surhiya), Bauri

CHANDIGARH
Dhimar, Dhinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah, Kashyap, Kashyap Rajput

DAMAN AND DIEW
Bhoi

DADAR AND NAGAR HAWELI
Koli

PONDICHERY
Minawar, Agnikulakshatriya, Makkwan, Pattinawar, Nattar, Parawar, Parwthharajkulam, Periya, Sembadawar

TELANGANA
Besta, Gangaputra, Gundla

MANIPUR
Naamshudra, Patni

MEGHALAYA
Bhuimali, Mali, Hira, Jhalo, Malo, Kaiwart, Jaaliya, Naamshudra, Patni

UTTRANCHAL
Beldar, Majhwar, Turaiha

SIKKIM
Majhi

MIJORAM
Dimasa, Kachhari, Naamshudra, Patni, Bhuimali, Mali, Hira, Jhalo, Malo

NAGALAND
Kachhari

CHHATISGARH
Dewar, Gheemar, Ghinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah, Bhoi, Kir, Kewat, Turaha, Batham, Majhi, Majhwar